Licencované Národnou bankou Slovenska č. sp.: NBS1-000-079-784
FAQ

„Crowdfunding“ (skupinové hromadné financovanie) je spôsob získavania kapitálu pre nové projekty a podniky pomocou vyžiadaných mikropríspevkov od veľkého množstva zúčastnených, ktorí za svoj príspevok očakávajú výhodu v podobe výnosu, podielu na firme, či iné.

„Investícia“ je časť cieľovej investície poskytnutá konkrétnym investorom.

„Cieľová investícia“ je suma peňažných prostriedkov, ktorá je v ponuke stanovená ako cieľová suma danej ponuky, alebo suma rovnajúca sa súčtu investícií poskytnutých pre konkrétnu ponuku, ak v tejto konkrétnej ponuke nebola stanovená cieľová suma danej ponuky.

„Investičná zmluva“ je zmluva o pôžičke, zmluva o úvere, zmluva o kúpe a predaji prevoditeľných cenných papierov alebo iná zmluva o nadobudnutí obchodných podielov v spoločnosti s ručením obmedzením v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. n) ECSPR, na základe ktorej poskytuje investor vlastníkovi projektu investíciu.

„Investor“ je registrovaný klient, ktorý prostredníctvom Crowdmeup uzatvoril investičnú zmluvu.

„Klient“ je každý potenciálny alebo existujúci investor alebo vlastník projektu, ktorý navštívil Crowdmeup, bol oslovený v rámci reklamnej činnosti alebo marketingovej činnosti poskytovateľa, alebo ktorému poskytovateľ poskytuje alebo má v úmysle poskytnúť služby hromadného financovania.

„Klientsky účet“ je účet na Crowdmeup, ku ktorému má plný prístup len registrovaný klient, ktorý prostredníctvom tohto účtu môže využívať služby Crowdmeup.

„Mandát“ je zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a účelovo vytvoreným subjektom, ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania služieb účelovo vytvorenému subjektu zo strany poskytovateľa, a to za účelom umožnenia investorom poskytnúť svoje investície vlastníkovi projektu a správy účelovo vytvoreného subjektu.

„Marketingová činnosť“ alebo „Reklamná činnosť“ je činnosť, ktorou poskytovateľ uskutočňuje marketingovú komunikáciu.

„Marketingová komunikácia“ je akákoľvek komunikácia, alebo informácia zo strany poskytovateľa smerovaná, resp. poskytnutá klientovi o službe Crowdmeup, mimo rámca informačných povinností vyžadovaných v zmysle ECSPR.

„SPV“ alebo „Účelovo vytvorený subjekt“ je samostatný subjekt, najčastejšie obchodná kapitálová spoločnosť, založená poskytovateľom za účelom správy investícií investorov, a to na základe podmienok uvedených v mandáte.

„Projekt“ je podnikateľská činnosť, pre ktorú vlastník projektu usiluje získať financie prostredníctvom ponuky.

„Vlastník projektu“ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa snaží získať financovanie prostredníctvom Crowdmeup.

„Ponuka“ je ponuka hromadného financovania v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. f) ECSPR, uvádzaná poskytovateľom prostredníctvom Crowdmeup a obsahujúca informácie o podmienkach ponuky a ponúkanom projekte.

„Dlhopis“ je cenný papier, s ktorým je spojené právo jeho majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej (kupónov – úrokov) k určitému dátumu. Kúpou dlhopisu požičiava majiteľ dlhopisu (investor) emitentovi (dlžníkovi) peňažné prostriedky. Emitentom dlhopisov je najčastejšie štát, mesto alebo firma.

Crowdfunding je spôsob, ako crowdu (v preklade ,,bežnému davu“) ponúknuť možnosť fundingu (v preklade ,,financovania“) projektov, ku ktorým sa dostanú iba bohatí klienti.

Crowdmeup je online platforma prevádzkovaná na webovej adrese www.crowdmeup.com. Táto platforma spája investorov s majiteľmi podnikov a umožňuje tak hromadné financovanie. Pomocou hromadného financovania pomáhame malým a stredným podnikateľom získavať kapitál pre realizáciu ich podnikateľských zámerov. Zároveň investorom umožňujeme realizovať priame investície do týchto unikátnych projektov s atraktívnym výnosom.

 • prevádzkovanie platformy a udeľovanie prístupu v nej registrovaným klientom
 • prípravu a manažment investičných zmlúv,
 • uľahčenie procesu poskytovania pôžičiek,
 • riadenie individuálneho portfólia pôžičiek,
 • poskytovanie služby v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. a) bode ii) ECSPR,
 • realizáciu investícií investorov,
 • správu investícií investorov prostredníctvom SPV, a to v zmysle mandátu, a
 • ďalšie služby definované vo VOP

Je spoločnosť Givemore Global s.r.o., IČO: 54 742 421, so sídlom Mýtna 4998/38, 902 01 Pezinok, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 162321/B, ktorá je ako poskytovateľ služieb hromadného financovania v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. e) ECSPR oprávnená poskytovať služby hromadného financovania prostredníctvom Crowdmeup.

Je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937.

Na platforme je možné investovať do európskych projektov, ktoré spoločnosť Crowdmeup schválila a následne uverejnila na online platforme. Ide hlavne o projekty, zameriavajúce sa na oblasť financií, technológií, energetiky, stavebníctva a služieb. Medzi projektami sa môžu nachádzať dlhoročné spoločnosti a zároveň aj začínajúce startupy.

Dlhové financovanie (pôžička) – je dohoda, na základe ktorej dá investor vlastníkovi projektu k dispozícii investíciu na dohodnuté obdobie, a na základe ktorej vlastník projektu prevezme nepodmienený záväzok vrátiť sumu investície investorovi spolu so vzniknutým úrokom.

Podielové financovanie (private equity) – je dohoda, na základe ktorej investor poskytuje svoj súkromný kapitál podniku. Tento ho následne môže použiť na financovanie svojich aktivít. Zároveň investor nadobúda majetkovú účasť v spoločnosti (kúpa obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzením alebo kúpa členského podielu v družstve).

Financovanie prostredníctvom dlhopisu – je dohoda, pri ktorej investor (majiteľ dlhopisu) požičiava emitentovi (majiteľovi projektu) peňažné prostriedky. Zároveň získava právo požadovať od emitenta vyplácanie úrokového výnosu z dlhopisov (kupónov) a pri splatnosti aj vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisov (dlžnej sumy).

Financovanie prostredníctvom akcií – je dohoda, pri ktorej si investor kupuje akcie akciovej spoločnosti. Akciová spoločnosť následne vydáva cenné papiere (akcie), vďaka ktorým investor získava právo na pravidelnú výplatu dividend (podiel na zisku spoločnosti) a právo hlasovať na valnej hromade a podieľať sa tak na chode spoločnosti.

Riadenie individuálneho portfólia pôžičiek - je služba zahŕňajúca pridelenie vopred určenej sumy finančných prostriedkov investora zo strany poskytovateľa na jeden alebo viaceré projekty v súlade s individuálnym mandátom, ktorý poskytol Investor.

Všetky otázky môže klient zadať cez online užívateľské rozhranie platformy prostredníctvom formuláru alebo ich zaslať prostredníctvom mailu na adresu: support@crowdmeup.com

Registráciou získava klient detailné informácie o nových a aktuálne prebiehajúcich ponukách (projektoch) a o historicky realizovaných projektoch. Registráciou sa klientovi vytvorí účet v platforme Crowdmeup, v ktorom si nájde všetky potrebné dokumenty. Ako registrovaný užívateľ môže klient realizovať investície do vybraných ponúk (projektov).

Registráciu môžu vykonať len tí klienti, ktorí sú fyzickými osobami staršími ako 18 rokov a majú záujem stať sa investormi v rámci Crowdmeup.

Registráciu možno vykonať výhradne prostredníctvom používateľského rozhrania Crowdmeup jednokrokovo alebo dvojkrokovo.

Jednokrokové vykonanie registrácie klient zrealizuje kliknutím na tlačidlo registrácie prostredníctvom používateľského rozhrania Crowdmeup alebo kliknutím na tlačidlo “INVESTOVAŤ” pri výbere ponúk mimo klientskeho účtu.

Dvojkrokové vykonanie registrácie klient zrealizuje kliknutím na tlačidlo registrácie zobrazené po kliknutí na tlačidlo zdieľania alebo kopírovania odkazu ponuky zobrazenej mimo klientskeho účtu. Druhý spôsob registrácie je možné využiť aj kliknutím na príslušný reklamný banner.

Áno. Registrácia vyžaduje zadanie osobných údajov a predloženie požadovaných dokumentov:

Fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, adresa trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, mobilný kontakt, email, IBAN, ktorého je klient vlastníkom.

Predná a zadná strana občianskeho preukazu (resp. preukazu totožnosti vydaného členským štátom EÚ) v kombinácii s prednou a zadnou stranou vodičského preukazu alebo prednou stranou cestovného pasu (s fotografiou).

Do klientskeho účtu sa klient prihlasuje zadaným menom (e-mailová adresa klienta) a ním zvoleným heslom.

Spoločnosť vykoná verifikáciu bez zbytočného odkladu po dokončení kompletnej registrácie. V prípade, že overenie spoločnosťou nebude možné vykonať, bude klient kontaktovaný spoločnosťou s požiadavkou na doplnenie doplňujúcich informácií, resp. s požiadavkou na opätovné predloženie požadovaných dokladov.

Nie. Vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom platformy Crowdmeup je definovaný ako súčasť Všeobecných obchodných podmienok, ktoré schvaľuje klient potvrdením registrácie.

Spoločnosť udelí klientovi plný prístup momentom úspešného vykonania verifikácie. Úspešnou verifikáciou vzniká medzi registrovaným klientom a spoločnosťou zmluva o klientskom účte, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú.

Zmluvu o klientskom účte je možné vypovedať podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti.

Zmluvu o klientskom účte je možné vypovedať podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti.

Investorom sa môže stať iba registrovaný klient, ktorý prostredníctvom Crowdmeup uzatvoril s majiteľom projektu investičnú zmluvu.

Nie. Registrovaný klient, ktorý má záujem stať sa investorom, vyhlasuje, že na projektoch, ktoré sú predmetom ponúk, nemá a ani nebude mať majetkovú, personálnu, alebo inú účasť získanú iným spôsobom než využitím služby Crowdmeup.

Každá investícia, realizovaná prostredníctvom služby Crowdmeup musí byť uskutočnená na podklade investičnej zmluvy.

Uzatvorenie investičnej zmluvy je podmienené riadnym poukázaním sumy investície jedným zo spôsobov, ktorý definuje používateľské rozhranie Crowdmeup.

Platnosť a účinnosť každej investičnej zmluvy nastáva v prvý pracovný deň, nasledujúci po poslednom dni časovej platnosti ponuky v zmysle VOP, pokiaľ nie je v investičnej zmluve osobitne ustanovené inak. O začiatku platnosti a účinnosti každej investičnej zmluvy je klient bezodkladne oboznámený prostredníctvom klientskeho účtu.

Ponuka je projekt zobrazený na platforme Crowdmeup, do ktorého môže registrovaný klient investovať finančné prostriedky a stať sa tak investorom. Podstatnou náležitosťou ponuky je časová platnosť, pričom ponuka môže obsahovať aj zadefinovanú minimálnu cieľovú sumu.

Platnosť ponuky skončí najneskôr momentom jej stiahnutia, resp. zneprístupnenia na online platforme Crowdmeup.

Vlastník projektu môže nakladať s investíciami až po skončení časovej platnosti ponuky alebo až po dosiahnutí minimálnej cieľovej sumy.

Spoločnosť je povinná zabezpečiť vrátenie peňažných prostriedkov investorom v lehote 15 pracovných dní odo dňa skončenia časovej platnosti ponuky.

Investíciu do projektu je možné vykonať výhradne cez užívateľské rozhranie Crowdmeup a to vyhľadaním projektu na úvodnej stránke. Po kliknutí na tlačidlo „Košík“ pri vybranom projekte alebo v obrazovke detailných informácií o projekte, na ktoré sa klient dostane kliknutím na tlačidlo „VIAC“, systém klienta presmeruje do „Nákupného košíka“. Klient zadá sumu, ktorú chce investovať a stlačí tlačidlo „INVESTOVAŤ“.

Po úspešnom elektronickom podpísaní zmlúv vyzve systém klienta na úhradu investovanej sumy. Klient bude automaticky presmerovaný do internet bankingu jeho banky. Klient je následne vyzvaný na autorizáciu automaticky vyplneného príkazu, podľa platných pokynov jeho banky. Po úspešnej úhrade bude klient presmerovaný opätovne do jeho klientskeho účtu v platforme Crowdmeup, kde sa mu zobrazí informácia o uskutočnenej platbe. Platba je uskutočnená prostredníctvom spoločnosti, ktorá poskytuje platobné služby a má na tieto licenciu vydanú NBS.

Úhradu je potrebné zrealizovať najneskôr do 5 pracovných dní od uzatvorenia investičnej zmluvy.

Ak klient nestihne zainvestovať v časovom období na to určenom, je možné aby kontaktoval spoločnosť, ktorá má najaktuálnejšie informácie. V niektorých projektoch je umožnené doinvestovať, ak sa ponuka skončí pri dosiahnutí stanoveného percenta % z cieľovej sumy.

Nie. Predčasné vyplatenie prostriedkov nie je možné.

Investičná zmluva zaniká:

 1. splnením všetkých práv a povinností vyplývajúcich z investičnej zmluvy
 2. zánikom vlastníka projektu bez právneho nástupcu, alebo
 3. iným spôsobom, ktorý predpokladá investičná zmluva, alebo príslušný všeobecne záväzný predpis

Investor nadobúda prevoditeľné cenné papiere (akcie alebo dlhopisy) emitované vlastníkom projektu alebo SPV (spoločnosť na osobitný účel), vždy v zmysle ponuky.

Nie.

Nie.

Pri realizácií investície formou pôžičky vzniká investorovi nárok voči vlastníkovi projektu na splatenie istiny investície navýšenej o vopred dohodnutý úrok.

Nie, pokiaľ ponuka takúto možnosť explicitne nepripúšťa.

Nie. Spoločnosť nijakým spôsobom nezodpovedá za záväzky vlastníka projektu, pričom všetky práva a povinnosti investora vyplývajúce z pôžičky sú založené výhradne na priamom zmluvnom vzťahu založenom investičnou zmluvou medzi investorom a vlastníkom projektu.

Obsah služby je definovaný samostatnou Zmluvou o riadení individuálneho portfólia pôžičiek, ktorú registrovaný klient uzavrie s prevádzkovateľom platformy.

Mandát udelený spoločnosti musí zahŕňať aspoň dve z týchto kritérií:

 1. minimálnu úrokovú sadzbu splatnú v rámci každej pôžičky, ktorej poskytnutie sa registrovanému klientovi uľahčí;
 2. maximálny dátum splatnosti každej pôžičky, ktorej poskytnutie sa registrovanému klientovi uľahčí;
 3. škálu a rozdelenie všetkých kategórií rizika, ktoré sa vzťahujú na pôžičky; a
 4. ak sa ponúka ročná cieľová miera návratnosti investícií, pravdepodobnosť, že vybrané pôžičky umožnia registrovanému klientovi dosiahnuť túto cieľovú mieru s primeranou istotou.

Áno. Spoločnosť v rámci služby Portfólio manažment na základe spoľahlivých a dobre vymedzených kritérií a so zreteľom na všetky relevantné faktory, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na výkonnosť pôžičiek posúdi a registrovanému klientovi poskytne opis metód použitých na posúdenie:

 1. kreditného rizika jednotlivých projektov vybraných do portfólia registrovaného klienta;
 2. kreditného rizika na úrovni portfólia registrovaného klienta; a
 3. kreditného rizika vlastníkov projektov vybraných do portfólia registrovaného klienta, pričom sa overí pravdepodobnosť toho, či si vlastníci projektov splnia záväzky vyplývajúce z pôžičky.

Spoločnosť prostredníctvom Crowdmeup zabezpečuje fungovanie elektronickej vývesky (sekundárneho predaja), ktorá umožňuje investorom inzerovať záujem o predaj pôžičiek, prevoditeľných cenných papierov alebo iných investičných nástrojov, ktoré boli pôvodne ponúkané na Crowdmeup, a ktoré investor nadobudol prostredníctvom služby Crowdmeup.

Kliknutím na tlačidlo „Odpredaj“ sa klientovi zobrazí podstránka s ponukou projektov v sekundárnom trhu“. Následne klikne na „Vložiť ponuku“. Vyberie projekt, do ktorého ako investor investoval, stanoví predajnú cenu projektu, ktorý sa rozhodol predať a ďalšie parametre, podľa ktorých sa nový nadobúdateľ rozhodne ponuku prijať, alebo neprijať.

Na obrazovke výpredaj sa potenciálny klient stlačením tlačidla VIAC dostane na stránku, kde budú zobrazené detailné informácie o projekte, do ktorého má záujem investovať.

Na sekundárnom trhu môže nakupovať iba registrovaný klient, ktorý doložiť všetky potrebné dokumenty požadované pri registrácii.

Registrovaný klient, ktorý vykonáva nákup na sekundárnom trhu podpisuje elektronicky zmluvu o prevode dlhu alebo cenného papiera.

Po podpise zmluvy kupujúcim sa formou sms alebo emailom zašle z platformy informácia predávajúcemu o tom, že je na platforme kupujúci, ktorý zaplatil a čaká na potvrdenie predaja od predávajúceho. Predávajúci následne na platforme vykoná elektronický podpis zmluvnej dokumentácie. Po úspešnom podpise Zmluvnej dokumentácie oboma stranami sa nakoniec zrealizuje platba.

Pod každým projektom, ktorý je zobrazený v trhovisku sekundárneho predaja, je možnosť zobraziť si detailné informácie o projekte cez tlačidlo VIAC. V tejto časti sa kupujúcemu zobrazí časť Report, v ktorej sa zobrazia okrem iného aj pravidelné reporty z projektu za obdobie, od kedy sa začal realizovať.

Výnosy sú závislé od viacerých faktorov. Spravidla od rizikovosti investície, trhového potenciálu a segmentu, do ktorého sa investuje (startup, reality, ...).

Spoločnosť Crowdmeup nezodpovedá za zdaňovanie výnosov. Ohľadom zdaňovania výnosov je potrebné, aby sa investor poradil s daňovým poradcom, ktorý mu poskytne aktuálne informácie podľa platnej legislatívy.

Všetky informácie týkajúce sa investícii investora budú zobrazené v klientskom účte investora.

Aktuálne informácie o poplatkoch nájdete v Cenníku (Príloha č. 3 Všeobecných obchodných podmienok).

Sťažnosť je oprávnený podať ktorýkoľvek klient.

Sťažnosť je možné podať výlučne elektronickými prostriedkami, a to zaslaním e-mailu na adresu complaints@crowdmeup.com, prostredníctvom formulára na to určeného.

Spoločnosť je povinná vybaviť každú sťažnosť najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Spoločnosť je oprávnená predĺžiť lehotu na vybavenie sťažnosti o ďalších 30 dní, pokiaľ nato existujú objektívne dôvody.

Spoločnosť bude s klientom komunikovať písomne elektronickou formou.

Áno. Regulačný rámec, ktorý v Európskej únii upravuje crowdfunding, tvorí nariadenie o crowdfundingu, ktoré sa uplatňuje od 10. 11. 2021, a súbor regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov (tzv. Level 2 legislatíva), ktorých prijatie a zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ sa očakáva v blízkej budúcnosti.

V súčasnosti je na webovom sídle orgánu ESMA zverejnený návrh Level 2 legislatívy vo forme záverečnej správy.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, presnosť a úplnosť informácií poskytnutých tretími osobami, ktoré sú sprístupnené na Crowdmeup a webových stránkach, na ktorých adresy odkazujú odkazy sprístupnené na Crowdmeup.

Žiadna ponuka sprístupnená na Crowdmeup nebola overená ani schválená príslušnými orgánmi (Národnou bankou Slovenska) ani Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Nie. Spoločnosť nepozná a neskúma osobnú situáciu klienta.

Áno. Uzavretím investičnej zmluvy berie investor na seba plné riziko vyplývajúce z jeho investičnej zmluvy, vrátane rizika čiastočnej alebo úplnej straty investovaných peňazí. Spoločnosť za žiadnych okolností nevyhodnocuje vhodnosť konkrétnej investície pre konkrétneho Klienta.

Nie. Investícia nie je krytá systémom ochrany vkladov zriadeným v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo dňa 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov. Investícia tiež nie je krytá systémom náhrad pre investorov zriadeným v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov.

Služba Crowdmeup a investovanie do projektov nie je sporiaci produkt. Spoločnosť odporúča klientom, aby do projektov neinvestovali viac ako 10 % ich čistého majetku.

Áno. Investori nemusia dosiahnuť žiadnu návratnosť svojej investície.

Je pravdepodobnejšie, že sa stratám investor vyhne diverzifikáciou svojich investícií, zameraním sa na oblasti, v ktorých má skúsenosti a na podniky, ktorým investor pevne verí. Dokonca aj skúsení investori majú problém predpovedať výsledok týchto rozhodnutí alebo ako k nim pristupovať.

Investori nemusia byť vždy schopní na sekundárnom predaji platformy alebo svojou vlastnou aktivitou, predať nadobudnuté investičné nástroje, keď tak budú chcieť urobiť. Ak aj investori budú schopní predať nadobudnuté investičné nástroje, môžu napriek tomu zaznamenať straty.

Spoločnosť sama nepreberá a neprevádza žiadne peňažné prostriedky z investícii, ani finančné nástroje investorov. Všetky platby a obchody sú uskutočňované prostredníctvom dohliadaných subjektov finančného trhu regulovaných NBS a v súlade s investičnou zmluvou alebo inými uzavretými zmluvnými vzťahmi.

Všetky riziká, ktoré klient berie na vedomie a súhlasí s nimi sú podrobne definované vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti a v jednotlivých zmluvách spojených s investovaním.

Pravidlá ochrany súkromia a nakladania s osobnými údajmi dotknutých osôb sú predmetom zásad ochrany osobných údajov.

Spolupracovníkom platformy sa môže stať ktokoľvek, kto má viac ako 18 rokov a prejavil záujem o spoluprácu s platformou. Môže to byť ako fyzická, tak právnická osoba.

Záujemca sa môže stať partnerom kliknutím na tlačidlo Spolupráca, nachádzajúceho sa na hlavnej stránke platformy, v jej roletovom menu. Následne záujemca klikne na tlačidlo Registrácia a vyplní všetky potrebné, požadované údaje.

Áno, takáto osoba sa môže súbežne stať aj partnerom platformy. Potom, ako je vo svojom klientskom účte prihlásená, klikne na tlačidlo Spolupráca a následne na Registrácia. Záujemca o spoluprácu – prihlásený klient bude vyzvaný, aby sa registroval ako partner platformy. Po registrácii mu platforma pod jedným prihlasovacím Menom a Heslom vytvorí novú samostatnú záložku Účet partnera. Užívateľ platformy sa môže preklikávať medzi jedným a druhým účtom.

Áno, potom, ako sa partner platformy registroval, vyzve ho platforma, aby si preštudoval Zmluvu o spolupráci a  elektronicky ju podpísal.

Ako registrovaný a prihlásený partner do platformy môžete zdieľať jednotlivé projekty v platforme a to prostredníctvom emailu alebo cez sociálne siete. Platforma vytvorí partnerovi samostatný promolink, ktorý sa po zdieľaní zobrazí adresátovi, ktorému partner bude zdieľať správu. Adresát klikne na promolink a dozvie sa všetko potrebné o ponúkanom projekte. Následne, keď klikne adresát na tlačidlo registrácia a registruje sa v platforme, bude partner o tomto kroku informovaný, tak ako aj o nákupoch, ktoré takýto nový užívateľ platformy prostredníctvom platformy zrealizuje.

Za obchody, ktoré zrealizuje nový užívateľ platformy, ktorý sa registroval na základe zaslaného promolinku partnera, prináleží partnerovi odmena, ktorá je popísaná v Zmluve o spolupráci.

Nie. Sprostredkovateľ – partner platformy registrovaný na platforme Crowdmeup nemusí mať licenciu NBS, pokým sprostredkováva investičné inštrumenty okrem prevoditeľných cenných papierov.

Pravidlá pre výplatu provízií sú definované v rámci Zmluvy o spolupráci.

Áno. O registráciu viacerých sprostredkovateľov naraz je nutné požiadať spoločnosť Crowdmeup emailom na: support@crowdmeup.com. Postup je určený prevažne pre distribučné siete, ktoré podnikajú štruktúrnym spôsobom (majú viacero úrovní spolupracujúcich partnerov). Postup má pripravený platforma tak, aby zachovala štruktúru siete a diskrétnosť. Následne, na osobnom stretnutí s vedením distribučnej siete sa dohodne detailný postup registrácie, spolupráce a systému odmeňovania.

Áno. O ukončenie činnosti môže partner platformy požiadať emailom na adrese: support@crowdmeup.com

O financovanie svojho projektu môže požiadať akákoľvek právnická alebo fyzická osoba emailom na adrese support@crowdmeup.com.

Majiteľ prostredníctvom emailu zašle Teaser projektu – stručný popis, z akej oblasti je projekt, aké sú očakávané náklady a tržby z projektu a výnosy po dobu nasledujúcich troch rokov. Všetky informácie je potrebné zaslať štruktúrovane. Zároveň majiteľ predstaví spoločnosť a jej skúsenosti v oblasti podnikania, z ktorej je zároveň projekt, na ktorý hľadá financovanie crowdfundingom. Osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod. V prípade, ak má projekt vydané povolenia, alebo dotácie, či bankové úvery, alebo prísľuby na ich získanie, uvedené informácie je potrebné uviesť v Teasery. V prípade, ak disponuje majiteľ fotodokumentáciou, alebo videami, webstránkou, profilmi na sociálnych sieťach, ktoré by dokázali predstaviť viac projekt, tak aj tieto informácie je potrebné uviesť v Teasery. Nezabudnúť uviesť kontaktné údaje na majiteľa spoločnosti.

Majiteľom zaslaný Teaser k projektu si preštuduje Investičná komisia platformy, ktorá zasadá vždy prvý a tretí utorok v mesiaci. Komisia projekt vyhodnotí a o výsledku, spolu s metodikou, aká bola použitá na ohodnotenie, Vás budeme informovať.

V prípade, ak vyhodnotenie Teaseru komisiou prebehlo v prospech projektu a naďalej pretrváva záujem majiteľa o financovanie cez platformu Crowdmeup, spoločnosť Crowdmeup bude kontaktovať majiteľa projektu a informuje ho o cene za detailnejšie posúdenie projektu partnermi spolupracujúcimi s platformou v oblasti financií a práva. Úlohou majiteľa bude tiež predložiť detaily k projektu, ktoré budú požadovať partneri.

V prípade, že cena bude majiteľom projektu akceptovaná, vystaví majiteľ projektu objednávku a spoločnosť Crowdmeup zašle zálohovú faktúru na plnú výšku poplatku. Po jeho zaplatení pripravia partneri posudok, ktorý v prípade pokračovania spolupráce, bude súčasťou dokumentácie k projektu. O výsledku posúdenia projektu bude každý majiteľ projektu informovaný. V prípade, že projekt bude schválený, bude zalistovaný na platforme a následne bude oficiálne spustená kampaň.

Partneri:
Payout
Perry Talents
INOVATO
top privacy
National cluster association
CEDEG
Plastics Cluster
Slovenský plastikársky klaster
VGD audit - tax & accountancy

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštěvnosti. Informácie o používání našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi. Viac informácií.